De oudere Veldhovenaar

BPV wil binnen alle beleidsterreinen nadrukkelijk aandacht voor de positie van onze ouderen; een integraal beleid gericht op de oudere Veldhovenaar. Hierdoor wordt het een onderdeel van het dagelijks bestuur van de gemeente.

De oudere Veldhovenaar krijgt de aandacht die ze verdienen. Naast de aandacht die er is voor de jeugd is het ook zaak dezelfde mate van aandacht te hebben voor deze doelgroep. Daar hoort natuurlijk ook het recht op passende zorg en gelijkwaardigheid van bestaan bij. Jong en oud leven samen in een sterk Veldhoven en vullen elkaar aan daar waar dat kan. Iedereen moet mee kunnen doen in het arbeidsproces, in maatschappelijke instellingen, sportverenigingen, politiek etc. Er komen alleen maar meer ouderen en zij dragen hun steentje nadrukkelijk bij binnen de Veldhovense samenleving.

In het kader van de mobiliteit is het zaak na te denken over alternatieve vormen van vervoer. Zorg voor het maximale toegang tot openbaar vervoer of zoek naar maatwerkoplossingen. Niet alleen voor de oudere inwoners maar ook voor inwoners die vanwege een beperking voor vervoer afhankelijk zijn van derden. Hiermee schep je de mogelijkheid voor deze grote groep van inwoners langer zelfstandig hun zaken te kunnen doen en toegang te hebben tot alle voorzieningen en winkelcentra. Aansluiting op het bestaande netwerk van openbaar vervoer moet hierin nadrukkelijk meegenomen worden.

Innovatieve vormen van vervoer, samengevat in SMART-mobility, moeten zo snel als mogelijk gerealiseerd worden. Binnen het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is hier aandacht voor. Die aandacht moet omgezet worden in daden.